?> Vezirköprü Belediyesi
HİZMETLER
İmar Ruhsatı

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte Belediyeye başvurmak durumundadır.

• Ruhsat talep dilekçesi
• Tapu sureti
• Çap
• İmar durumu
• Plan kote
• Yol kotu tutanağı
• Kanal kotu tutanağı
• Proje müellifi belgesi
Mimar
İnşaat mühendisi
Makine mühendisi
Elektrik mühendisi
• Zemin etüt raporu
• Projeler 5 Takım ( yapı denetim kuruluşunca onaylı )
Mimari
Betonarme ve betonarme hesapları
Elektrik
Sıhhi tesisat
Isı yalıtım hesabı
Gerekiyorsa asansör ve kalorifer
• Yapı denetim izin belgesinin noter tasdili sureti
• Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı
• Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme
• Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
• Belediyenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitini yatırdığına dair makbuz ( aslını ibraz etmek kaydı ile sureti )
• Hesap No:
• Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlenilmesinde
Ticaret odası kaydı
Vergi mükellefi olması
Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname
• Yapının müteahhitliğinin yapı sahibi dışında birinin üstlenmesi durumunda

Yapı sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme 
Vergi levhası
Ticaret sicil gazetesi


Dilekçe ve ekleri tam olan dosyaların kaydı yapılarak Yapı Kontrol Müdürlüğünce incelenir. Eksiklikler varsa mal sahibi ve yapı denetim firmasına bildirilerek eksiklikler giderilmesi istenir. Sığınak gerekli ise sığınak komisyonundan uygundur raporu istenir. Emlak Kamulaştırma servisinden otopark hesabı istenir.

Eğer Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse Yapı Ruhsatı Belgesi eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.