?> Vezirköprü Belediyesi
BİRİMLER

İletişim Bilgileri

Telefon :
E-Posta :
Gsm: 

Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünde bir Hesap İşleri Müdürü, bir sayman yardımcısı ve bir adet geçici personel çalışmakta olup, Belediyenin tüm gelir ve gider işlerini takip etmektedirler.
Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğü Belediye Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yürütülmekte bulunan yönetmelikler ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna uygun olarak yerine getirmektedir. Belediyeleri görev yetki ve sorumluluğunun artması, karar ve icra organı içerisinde bulunan Hesap İşleri Müdürlüğü'nün görev yetki ve sorumluluğunu da arttırmaktadır.
Hesap İşleri Müdürlüğü görev ve sorumlulukları;
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği başta olmak üzere diğer ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerden almaktadır.
Belediyemizin bütçe, gelir - gider muhasebesinden sorumlu olan müdürlüğümüz yasalar çerçevesinde görevlerini en verimli şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır.
Müdürlüğümüz gelir servisi; Belediyemiz sınırları içinde bulunan tabela, levha, afiş, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve eğlence vergisi v.b. mükelleflerin tahakkuklarını ve tahsilat işlemlerini yürütmektedir.